Skip to Main Content

Concordian International School

ภาษาไทย: Home

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

“Librarians are subversive. You think they're just sitting there at the desk, all quiet and everything. They're like plotting the revolution, man. I wouldn't mess with them.” ― Michael Moore

All Guides - A-Z Databases - Secondary Library Home - Primary Library

พอดแคสต์

The Momentum

การจับผิดข่าวลวง

วิธีจับผิดข่าวลวงในโลกออนไลน์

1. ที่มาของข่าว

หลังจากอ่านข่าวควรพิจารณาว่าแหล่งข่าวนั้นน่าเชื่อถือเพียงใด และผู้เขียนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ หากทั้งสองอย่างดูไม่น่าเชื่อถืออาจหมายความว่านั่นเป็นข่าวลวง

2. คลิกเบท

ข่าวลวงมักมาในรูปแบบของคลิกเบท หรือการใช้ถ้อยคำหรือรูปภาพชวนสงสัย เพื่อหลอกล่อให้คลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาข่าวที่อาจไม่มีสาระ และไม่น่าเชื่อถือ

3. เวลา

ข่าวลวงอาจมาในรูปแบบของข่าวเก่าที่ไม่ได้ทำการอัปเดตข้อมูล ดังนั้นผู้อ่านควรพิจารณาเวลาที่ข่าวถูกนำเสนอด้วย

4. ความถูกต้องในการสะกดคำ

อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ความถูกต้องในการสะกดคำนั้นมีความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของข่าวอย่างยิ่ง หากเนื้อหาข่าวมีการสะกดคำผิดเยอะ อาจเป็นไปได้ว่าผู้เขียนไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ หรือเนื้อหานั้นอาจเป็นข่าวลวงก็เป็นได้

BBC Thai

อ้างอิง

การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น

The Standard

The People

The Cloud

ClustrMaps -- Our Visitors

Credit Box

This LibGuide was created by Amy Jirananda

Concordian International School, Bangkok

The content is shared under a Creative Commons Attribution Non-commercial license.